Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Leijnse Artz is een maatschap naar burgerlijk recht, gevormd door besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Zij is gevestigd te Rotterdam en is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24452780. Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Leijnse Artz alsmede ten behoeve van haar (ex-) maten, houdstermaatschappijen van haar (ex-)maten, bestuurders van haar (ex-)maten, bestuurders van de houdstermaatschappijen van haar (ex-)maten, (ex-)werknemers, de Stichting Beheer Derdengelden Leijnse Artz en haar (ex-)bestuurders, eenieder die door Leijnse Artz bij de uitvoering van haar opdracht is ingeschakeld en alle erfgenamen en rechtverkrijgenden van de hiervoor genoemde personen. In de artikelen 5 en 6 worden onder “Leijnse Artz” ook de in de vorige volzin genoemde (rechts)personen verstaan.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere toekomstige opdracht van de opdrachtgever aan Leijnse Artz.

Artikel 2 Opdrachten

 1. Iedere aanvaarde opdracht wordt geacht uitsluitend namens Leijnse Artz te zijn aanvaard. De opdracht wordt uitgevoerd door Leijnse Artz, ook indien de opdracht is verstrekt met het oog op een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is hiermee uitgesloten.
 2. Het staat Leijnse Artz vrij om bij de uitvoering van haar opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden (“hulppersonen”). Leijnse Artz is bevoegd deze hulppersonen in te schakelen namens de opdrachtgever en daarbij de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen te aanvaarden.
 3. Een opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan feiten die op enigerlei wijze samenhangen met de activiteiten ter uitvoering van de opdracht, met de weigering dergelijke activiteiten te verrichten of met de weigering een opdracht te aanvaarden.

Artikel 3 Tarieven, betaling, kosten

 1. De opdrachtgever wordt geacht bij het verlenen van iedere opdracht zich te hebben vergewist van de door Leijnse Artz gehanteerde tarieven. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, luiden alle tarieven steeds exclusief BTW en verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfkosten, kosten van hulppersonen). Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden.
 2. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever rente aan Leijnse Artz verschuldigd. De rente bedraagt tien procent van het uitstaande bedrag (inclusief eventuele buitengerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 3.3) per jaar, dan wel het percentage van de (toepasselijke) wettelijke rente indien deze hoger is dan tien. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand beschouwd als een volle maand.
 3. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan Leijnse Artz ook vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 en 3.5, in artikel 6:96 BW en in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 (Stb. 2012, 141).
 4. Is de opdrachtgever een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt (“consument”), dan zijn buitengerechtelijke kosten slechts verschuldigd indien de opdrachtgever in verzuim is en schriftelijk is aangemaand tot betaling van de verschuldigde hoofdsom binnen twee weken. Deze kosten worden berekend aan de hand van het uitstaande bedrag op basis van de volgende staffel: over de eerste € 2.500 vijftien procent; over het meerdere tot € 5.000 tien procent; over het meerdere tot € 10.000 vijf procent; over het meerdere tot € 100.000 een procent; over het meerdere vanaf € 100.000 een half procent. Zij belopen minimaal € 40 en maximaal € 6.775.
 5. In alle andere gevallen dan die in artikel 3.4 bedoeld, worden de buitengerechtelijke kosten berekend aan de hand van het uitstaande bedrag op basis van de volgende staffel: over de eerste € 5.000 vijftien procent; over het meerdere tot € 25.000 tien procent; over het meerdere tot € 50.000 vijf procent; over het meerdere tot € 100.000 een procent; over het meerdere vanaf € 100.000 een half procent. Zij belopen minimaal € 150 en maximaal € 6.775.
 6. Indien Leijnse Artz in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen tevens alle kosten die Leijnse Artz in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De aanspraak van Leijnse Artz op de in de voorgaande vijf leden bepaalde vergoedingsrechten vervalt uitsluitend indien en voor zover Leijnse Artz uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van deze vergoedingsrechten doet.

Artikel 4 Vaststelling identiteit, melding ongebruikelijke transacties

 1. Leijnse Artz is op grond van geldende regelgeving verplicht onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Door Leijnse Artz een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Leijnse Artz is in alle gevallen in totaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Leijnse Artz wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Leijnse Artz in het desbetreffende geval onder die verzekeringen draagt. Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Leijnse Artz beperkt tot vijfmaal het bedrag aan honorarium (exclusief BTW) dat voor de uitvoering van de opdracht is gedeclareerd, met een maximum (van dit totaalbedrag) van € 250.000.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Leijnse Artz voor handelen of nalaten door ingeschakelde hulppersonen, is uitgesloten. Voor zover Leijnse Artz jegens deze hulppersonen rechten kan laten gelden in verband met door deze hulppersonen aan de opdrachtgever toegebrachte schade, zal Leijnse Artz te harer keuze hetzij deze rechten ten behoeve en voor rekening van de opdrachtgever uitoefenen, hetzij deze rechten aan de opdrachtgever overdragen indien deze overdracht rechtens mogelijk is.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Leijnse Artz tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de activiteiten ter uitvoering van de opdracht, met de weigering dergelijke activiteiten te verrichten of met de weigering een opdracht te aanvaarden, tenzij de aansprakelijkheid met opzet of door grove schuld is veroorzaakt. De vrijwaring heeft mede betrekking op de kosten die Leijnse Artz moet maken om zich tegen de aansprakelijkstelling te verweren.
 4. Iedere rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Leijnse Artz verjaart, of zo er sprake is van een vervaltermijn, vervalt, door verloop van één jaar of van een kortere periode indien dat voortvloeit uit de wet. De verjaringstermijn of vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van zijn rechtsvordering.

Artikel 6 Overigens

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Leijnse Artz is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen Leijnse Artz en een opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2014.