Mededinging & Aanbesteding

Marktwerking en overheidsregulering gaan hand in hand. Marktwerking vergt concurrentie. Concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen over bijvoorbeeld prijzen of afzetgebied, uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie en het misbruiken van een economische machtspositie kunnen marktwerking (te zeer) verstoren. Het mededingingsrecht stelt hier grenzen aan en toezichthouders zoals de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zien erop toe dat deze grenzen worden gerespecteerd.

Marktwerking wordt niet alleen via het mededingingsrecht beschermd. De aanbestedingsregels bijvoorbeeld, moeten waarborgen dat overheidsopdrachten op een eerlijke en transparante wijze worden opengesteld voor mededinging. Voor het inkoopproces in de gezondheidszorg & life sciences sectoren gelden soms specifieke regels of richtsnoeren, zoals de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen van de ACM. De praktijk leert dat ondernemingen die met inkoopprocedures te maken hebben regelmatig worden geconfronteerd met onduidelijke of onrechtmatige eisen in de inkoopdocumenten of – ten onrechte – niet als winnende inschrijver worden aangemerkt. Daarnaast kunnen ondernemingen ook bij inkoopprocedures aanlopen tegen de grenzen van het mededingingsrecht; niet iedere vorm van (inkoop)samenwerking is volgens de ACM toegestaan.

Leijnse Artz staat nationale en internationale ondernemingen bij die in aanraking komen met mededingingsrecht en aanbestedingsrecht, in het bijzonder in de gereguleerde gezondheidszorg & life sciences sectoren. De advocaten van Leijnse Artz adviseren over diverse aspecten van het mededingingsrecht en zij begeleiden ondernemingen bij de implementatie van compliance-programma’s of het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie. Daarnaast ondersteunen de specialisten van Leijnse Artz ondernemingen bij het deelnemen aan inkoopprocedures, bijvoorbeeld door het toetsen van de aanbestedings- of inkoopdocumenten, het stellen van vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen of het voeren van een (kortgeding)procedure. Leijnse Artz heeft ruime ervaring met procedures bij deze toezichthouders en de begeleiding bij onderzoeken of handhavingstrajecten.

Contact

Marsha van den Elshout

Marsha van den Elshout

T: +31 10 244 43 44
E: m.vandenelshout@leijnseartz.com

Ton Artz

Ton Artz

T: +31 10 244 43 44
E: a.artz@leijnseartz.com