Privacyverklaring

Privacyverklaring Leijnse Artz

versie d.d. 1 juli 2020

Inleiding
Leijnse Artz respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt of die zij anderszins verkrijgt vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens zijn gegevens die naar u herleidbaar zijn, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer of burgerlijke staat.

Leijnse Artz kan in verschillende situaties uw persoonsgegevens verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u cliënt of dienstverlener bent, informatie bij haar opvraagt of solliciteert.

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de verwerking van die persoonsgegevens. Leest u ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, dan wordt daarmee Leijnse Artz bedoeld.

Verwerkingsverantwoordelijke
Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens is Leijnse Artz de verwerkingsverantwoordelijke.

Ook kan een ander bedrijf of een andere instantie deze verantwoordelijkheid hebben. Bijvoorbeeld een rechterlijke instantie indien wij voor u optreden in een gerechtelijke procedure.

Op welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Indien u onze cliënt of dienstverlener bent of haar vertegenwoordigt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’).

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn het voeren van een administratie en het onderhouden van contact met u, maar ook het beschermen van onze bedrijfsbelangen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als u daar toestemming voor geeft in specifieke gevallen. Een eenmaal door u gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u,
 • het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures,
 • het onderhouden van contact met u,
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen,
 • het innen van declaraties,
 • het voeren van een administratie,
 • het verstrekken van bedrijfsinformatie, zoals het verstrekken van informatie over een door ons georganiseerde lezing of borrel,
 • het verstrekken van juridische informatie die mogelijk interessant voor u is,
 • het behandelen van eventuele klachten en geschillen,
 • het evalueren van onze dienstverlening,
 • personeelswerving- en selectie.

Leijnse Artz verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

Wij zullen, althans kunnen, de volgende soorten gegevens van u verwerken: NAW-gegevens, andere contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), geboortedatum- en plaats, geslacht (om u correct aan te kunnen spreken), nationaliteit, het nummer van een identiteitsbewijs (zoals het paspoort- of rijbewijsnummer), bankgegevens, verzekeringsgegevens, pensioengegevens, salaris- en andere financiële gegevens, gegevens gerelateerd aan uw arbeidsmarktpositie, gegevens over uw dienstverband en functioneren en andere gegevens waarvan de verwerking verplicht is op grond van de wet of andere gegevens die noodzakelijk zijn om een wet of een met u gesloten overeenkomst uit te voeren.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
De gegevens die wij van u verwerken kunnen op verschillende manieren zijn verkregen. De meeste gegevens worden direct door u aan ons verstrekt. Maar wij kunnen ook gegevens over u ontvangen van een derde, bijvoorbeeld een wederpartij, of bij een derde partij opvragen, zoals de Kamer van Koophandel.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden indien en zodra dat nodig is voor een van de hierboven genoemde doeleinden, of indien en zodra wij daartoe op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een rechterlijke uitspraak gerechtigd of verplicht zijn. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens met een derde delen indien en zodra wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Deze derden kunnen wederpartijen zijn, maar ook overheids- of zelfreguleringsinstanties. Ook kunnen dit partijen zijn die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken, zoals onze IT-leverancier, een deurwaarder of een vertaler. In dit verband kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partijen die zijn gevestigd in andere landen binnen de Europese Unie. In deze landen worden uw persoonsgegevens op dezelfde manier door Europese regelgeving beschermd als in Nederland.

Sociale media
Leijnse Artz heeft een LinkedIn pagina, een link hiernaar is te vinden op onze website. Wij attenderen u erop dat wij geen toezicht houden op en niet verantwoordelijk zijn voor verwerkingen van uw persoonsgegevens door en via LinkedIn. Het gebruik van dergelijke media is voor uw eigen risico.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen kennisname door onbevoegde derden en tegen het wijzigen, vernietigen, kopiëren, of anderszins verwerken door onbevoegde derden. Wij nemen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij deze maatregelen kan onder meer rekening worden gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s. Ook in dit opzicht houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Inzage, wijziging, verwijdering en overdracht
U heeft het recht de gegevens die wij van u hebben in te zien. Daarnaast kunt u ons verzoeken om de gegevens die wij van u hebben te verbeteren, aan te vullen, volledig te verwijderen, voor bepaalde doeleinden niet (langer) te verwerken of op een praktische manier aan u over te dragen.

Op uw verzoek zal onverwijld, en uiterlijk binnen een maand, worden gereageerd. In sommige gevallen kan die termijn met twee maanden worden verlengd. Als dat het geval is, dan wordt u daar binnen een maand na ontvangst van het verzoek over geïnformeerd. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, dan zal die afwijzing worden gemotiveerd.

Voor bovenstaande zaken en bij vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar m.grandjean@leijnseartz.com of een brief naar Leijnse Artz, Blaak 555, 3011 GB Rotterdam, ter attentie van de heer M.V.R. Grandjean Perrenod Comtesse.

Recht om bezwaar te maken
Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt omdat dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of omdat dat noodzakelijk is in het kader van een gerechtvaardigd belang van Leijnse Artz, dan heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor gebruikmaken van bovenstaande contactgegevens.

Op uw bezwaar zal onverwijld, en uiterlijk binnen een maand, worden gereageerd. In sommige gevallen kan die termijn met twee maanden worden verlengd. Als dat het geval is, dan wordt u daar binnen een maand na ontvangst van uw bezwaar over geïnformeerd. Als wij niet aan uw bezwaar tegemoet komen, dan wordt u geïnformeerd over de reden daarvoor.

Klachtrecht
U heeft het recht om een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken?
Wij kunnen u niet verplichten uw persoonsgegevens met ons te delen. Dit is echter wel nodig voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u en voor het verlenen van onze diensten. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te verwerken.

Als u de benodigde persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, betekent dit dat wij mogelijk geen overeenkomst met u kunnen aangaan of voortzetten, of dat wij bepaalde diensten niet dan wel niet volledig kunnen verlenen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.